quacking cheat

Fun Dictionary -> quacking cheat

quacking cheat - Vulgar Dictionary definition

A duck.